ખાસ સૂચના : કૉલેજના તમામ વિધ્યાર્થીઓએ Anti Raggingની લિંકમાં જઈ રજીસ્ટ્રેશન કરવું ફરજિયાત છે.

Leave us a Comment